{කඩුලු හලාබි බබිටා ගීතය} Kadulu Hela Nabiliyta Song Lyrics By Deepika Priyadharshani 2012

By | August 21, 2017

Kadulu Hela Nabiliyta Song Lyrics

{කඩුලු හලාබි බබිටා} Kadulu Hela Nabiliyta Song Lyrics By Deepika Priyadharshani In සිංහල & English Translation 2012

Hello guys we are providing you in this article Kadulu Hela Nabiliyta Sahal Garana Amma song lyrics. Kandulu Hela Nabiliyata song lyrics By Deepika Priyadharshani, This is talks about song Deepika Priyadarshini has gone to this song for the song which gives this message to me “I have been unable to find any kind of information about the person’s name because of which he has been living in the hospital.” If you want to read the lyrics of those songs so visit to lyricsnovel.com. Now check to below  Kadulu Hela Nabiliyta song text In සිංහල & English Translation.

kadulu hela nabiliyta Song Lyrics In English Translation 

kadulu hela nabiliyta
sahal garana amma
susum hela ginidalu gena
lipa molawana amma
wel deni wala awida gosin
weralu genath amma

ini wata langa bala sitiy
api enathuru amma..
mawkiri biden binda detholata powala…
pew kiri biden binda lokaya niwala
sakvithi weyan yay siba siba kiyla
ammawarun dukwinda handala

kadulu hela nabiliyata sahal garana amma
susum hela gini dalu gena lipa molawana
wel deniwala awida gosin
weralu genath amma..

ini wata langa bala
sitiy api ena thuru amma
daruwan ane raja wena thuru
maga baluwa

duka sapa balnnata nawath seth pathuwa
daru senehasin muhudath
kadulak karawa …
buduwena puthun hata aya
iniman thanuwa


කඩුලු හලාබි බබිටා ගීතය සිංහලෙන් පරිවර්තනය

කඩුලු හලාබි බබිටා
සහිලි ගාන්නා අම්මා
සුමුදු හලෝ ලිංගික ජාන
ලිපා මොලවන් අමා
විලේජ් ඩී
වාරාන් ජිනාත් අමා

ඇතැම් පරිණත ලාං දූෂණය සෙප්ටික්
ඒ.පී. ආනතුරු අම.
මැකාරේ බිදා දෙවොලතා පාවා …
පිව් කේරි බයිඩ් බින්ද ලොවේ නිවාල
ෂකී වන් යේ සෙබා සිබා ක්යායල
අමවරෝන් ඩිවින් හොන්ඩලා

කදුලි හවා නාබාලිය සහල් ගර්නා අම්මා
සුසුම් හේලා හීදී හයිඩ්රජන් ජානය නිපදවයි
හොඳ ඩෙනියාලා රිකා ගොසින්
වාරනා ජිනත් අමා ..

ඇතැම් පරිණත ලාං දූෂණය සෙප්ටික්
සෙප්ටික් ඔබ නැත ටු ආමා
ඩාර්වින් සහ කිං තුර ටෘ
මාගා බලුවාව

ධූකා එස්.බී.නාත් නත් සෙත් පැටුවා
මත්පැන් සීනෂසින් මුහද්දාත්
විනෝද වෙන්න
බුඩ්නේ යනු කෙඳිරීමක්,
අයිනිම් ටැට්වා


Recently Search:  Kadulu Hela Nabiliyta Sahal Garana Amma song lyrics, Kadulu Hela Nabiliyta song text, Kandulu Hela Nabiliyata song lyrics By Deepika Priyadharshani, Kandulu Hela Nabiliyata song lyrics, කඩුලු හලාබි බබිටා ගීතය සිංහලෙන් පරිවර්තනය, kadulu hela nabiliyta Song Lyrics In English Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *